ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดูรายละเอียด]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ ดูรายละเอียด]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ดูรายละเอียด]

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา [ ดูรายละเอียด]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.โพนงาม [ ดูรายละเอียด]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แจ้งสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 โครงการ [ ดูรายละเอียด]

แจ้งผลการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องแจ้งผลการประมูลราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลโพนงาม เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหนองเลิงเปือย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหนองเลิงเปือย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธนบุรี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธนบุรี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงไทรทอง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงไทรทอง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างไหล่ทาง บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ ดูรายละเอียด]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง [ ดูรายละเอียด]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประมูลจ้างโครงการขุดลอกหนองกุดโด บ้านธนบุรี หมู่ที่ 5,12 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ดูรายละเอียด]

หน้าที่ [1] [2