ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

[ คลิกดู]

ตัวอย่างร่างประกวดราคา

[ คลิกดู]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
[ คลิกดู]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฏาคม-กันยายน (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนกรกฏาคม-กันยายน (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
[ คลิกดู]

ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

[ คลิกดู]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2560 (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม (แบบ สขร.1)
[ คลิกดู]

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เป็น "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม"
[ คลิกดู]

แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
[ คลิกดู]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในห้วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2559
[ คลิกดู]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในห้วงเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2559
[ คลิกดู]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในห้วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2559
[ คลิกดู]

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558
[ คลิกดู]

ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ คลิกดู]

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
[ คลิกดู]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหนองเลิงเปือย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บริเวณหนองเลิงเปือย
[ คลิกดู]

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[ คลิกดู]

หน้าที่ [1] [2] [3