งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2551
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551)
รายรับตามงบประมาณ
หมวด/ประเภท ประมาณการ รับจริง
รายรับ    
- ภาษีอากร 163,000.00 160,843.48
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 13,500.00 21,949.20
- รายได้จากทรัพย์สิน 105,000.00 217,278.60
- รายได้เบ็ดเตล็ด 123,500.00 210,149.00
- ภาษีจัดสรร 8,195,000.00 9,341,002.41
- เงินอุดหนุน 13,470,000.00 13,435,630.61
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 22,070,000.00 23,386,853.30
รายจ่ายตามงบประมาณ
หมวด/ประเภท ประมาณการ จ่ายจริง
รายจ่าย    
- งบกลาง 1,012,056.00 806,770.00
- เงินเดือน 2,764,880.00 2,402,342.00
- ค่าจ้างประจำ 107,040.00 88,080.00
- ค่าจ้างชั่วคราว 1,659,040.00 1,537,560.00
- ค่าตอบแทน 2,977,000.00 2,805,030.00
- ค่าใช้สอย 7,875,730.00 7,414,681.00
- ค่าวัสดุ 511,756.00 470,060.53
- ค่าสาธารณูปโภค 143,000.00 106,612.65
- เงินอุดหนุน 2,891,298.00 2,621,792.54
- ค่าครุภัณฑ์ 105,600.00 90,600.87
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,022,600.00 2,009,000.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการทั้งสิ้น 22,070,000 20,352,529.59
   
 
แผนงบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2552
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 23,460,000.00 บาท แยกได้ดังนี้

 

1. เงินรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้ 9,960,000.00 บาท

 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 13,500,000.00 บาท

 

โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน 23,460,000.00 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถ นำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล(รายจ่ายเท่ากับรายรับ)นอกจากนั้นในขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 7,594,002.00 บาท

 

รายรับปีงบประมาณ 2552 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 23,460.000.00 บาท

 
รายรับ รับจริง 2550
ประมาณการ 2551
ประมาณการ
2552

ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีป้าย
1.4 ภาษีสุรา
1.5 ภาคหลวงแร่
1.6 ภาษีสรรพสามิต
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม

ข. รายได้ที่มิใช้ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ ใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์/จำหน่ายเนื้อสัตว์
1.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ/นิติกรรมที่ดิน
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.4 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
1.5 ค่าใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.6 ค่าใบอนุญาตใช้เสียง
1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ค่าเช่าตลาดและค่าบริการสถานที่
2.2 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2.3 ค่าจัดเก็บขยะ
2.4 ค่าจัดเก็บค่าน้ำประปา

3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าขายแบบแปลน
3.2 ค่าถ่ายเอกสาร
3.3 ค่าสมัครสอบหรือค่าสมัครรับเลือกตั้ง
ค่าสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อปทและผู้บริหาร
3.4 เงินบริจาค

ค. รายได้จากการลงทุน


ง. เงินช่วยเหลืออื่น
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ


จ. เงินสำรองรายรับ


9,194,839.95
73,213.18
88,876.00
11,912.00
822,422.31
11,283.47
2,149,460.26
5,999,414.91
38,257.82


491,393.42
4,813.00
476,005.00
700.42
5,500.00
4,300.00
75.00
-

202,552.53

32,124.00
63,718.53
106,710.00
-

194,436.00
187,600.00
636.00
5,200.00

1,000.00

-

5,541,070.00
5,541,070.00-


7,998,000.00

73,000.00
80,000.00
10,000.00
600,000.00
5,000.00
2,600,000.00
4,600,000.00
30,000.00


373,500.00
3,000.00
360,000.00
1,000.00
5,500.00
4,000.00
-
-

105,000.00
25,000.00
10,000.00
70,000.00
-

123,500.00
122,000.00
500.00
1,000.00

-

-

13,470,000.00
13,470,000.00-


8,975,000.00
50,000.00
80,000.00
10,000.00
600,000.00
5,000.00
2,300,000.00
5,900,000.00
30,000.00


488,500.00
3,000.00
475,000.00
1,000.00
5,500.00
4,000.00
-
-

330,000.00
30,000.00
10,000.00
90,000.00
200,000.00

166,500.00
150,000.00
500.00
16,000.00

-

-


13,500,000.00
13,500,000,00-

รวมทั้งหมด 15,624,291.90 22,070,000.00 23,460,000.00
   
 
รายจ่ายตามแผนงาน
 
ด้าน/แผนงาน
จ่ายจริง
ปี 2550
งบประมาณ
ปี 2551

งบประมาณ
2552

ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้านบริหารชุมชนและสังคม
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ ความสงบเรียบร้อย
- ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานด้านการเกษตร

ด้านการดำเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง


5,499,582.45
-


488,400.00
212,500.00
3,272,102.52
484,500.00
742,998.00
159,225.00
736,969.00

23,871.00

24,500.00


551,993.48


6,900,138.00
-


2,177,200.00
559,800.00
4,640,880.00
510,000.00
260,000.00
5,474,926.00
455,000.00

40,000.00

40,000.00


1,012,056.00


9,631,890.00
440,000.00


2,177,200.00
649,000.00
5,296,600.00
440,000.00
360,000.00
3,478,054.00
-

-

120,000.00


867,256.00

รวมทั้งหมด 12,196,641.55 22,070,000.00 23,460,000.00
   
 

รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

 
หมวด
จ่ายจริง
ปี 2550
งบประมาณ
ปี 2551
งบประมาณ
ปี 2552

1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

551,993.48
1,780,899.00
290,080.00
6,063,149.12
108,719.95
752,000.00
2,649,800.00
1,012,056.00
3,043,800.00
1,805,160.00
9,711,094.00

371,800.00
3,997,890.00
2,128,200.00
867,256.00
3,785,610.00
1,741,080.00
11,823,424.00

249,000.00
1,483,000.00
3,510,630.00
รวมทั้งหมด 12,196,641.55 22,070,000.00 23,460,000.00