หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
1. สภาพทั่วไป
  1.1 ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตการปกครอง/สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตั้งอยู่ในเขตตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตรมี พื้นที่รวมทั้งสิ้น 31 ตารางกิโลเมตร

   
  1.2 อาณาเขตติดต่อ
 


ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดงลิง,ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

   
  1.3 สภาพภูมิประเทศ
 


เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปาวไหลผ่าน และมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคและบริโภค ส่วนพื้นที่ตอนบนเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำไร่และเลี้ยงสัตว์

   
  1.4 สภาพภูมิอากาศ
 

ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 – 35 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1200 – 1400 มิลลิเมตร/ปี
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 25 องศาเซลเซียส

   
1.5 สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย
 

จำนวนหมู่บ้าน ในเขตตำบลโพนงาม มีพื้นที่เขตการปกครองจำนวน ทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
- บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 - บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 2
- บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 - บ้านโคกสี หมู่ที่ 4
- บ้านธนบุรี หมู่ที่ 5 - บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 6
- บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8
- บ้านดงไทรทอง หมู่ที่ 9 - บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10
- บ้านโพนชัย หมู่ที่ 11 - บ้านธนบุรี หมู่ที่ 12
- บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13  

จำนวนประชากร
ตำบลโพนงาม มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน แยกเป็น
ชาย 3,808 คน
หญิง 4,059 คน
จำนวนครัวเรือน 1,992 ครัวเรือน
รวมประชากร ทั้งหมด 7,867 คน

   
2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
  2.1 สภาพเศรษฐกิจ
 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 อาชีพรับจ้างคิดเป็น ร้อยละ 4 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 3 อาชีพประกอบธุรกิจ/การค้า คิดเป็นร้อยละ 10 และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ทำให้ประชาชนมีรายได้น้อยและปัจจุบันตำบลโพนงามได้มีระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และได้เริ่มให้มีการส่งเสริมสนับสนุนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมจึงทำให้มีการกระจายรายได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรปลอดสารพิษ

   
  2.2 สภาพสังคม
 

ประชาชนในเขตตำบลโพนงามมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบชุมชนชนบทเป็นส่วนใหญ่ทำให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีทัศนคติที่ดีงามและมีคุณธรรมยึดถือฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น แต่ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ ยังอยู่ในระดับการศึกษาขั้นต่ำ

 
 
ออนไลน์อยู่ :16 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน