หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

3.1 การคมนาคม/ขนส่ง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ทางบกเส้นทางหลัก จำนวน 2 สาย คือ ถนนสายเชื่อมระหว่างอำเภอกมลาไสย – อำเภอร่องคำ, เชื่อมระหว่างบ้าน ดอนหัน – บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ และเชื่อมระหว่างตำบลโพนงาม – บ้านโคกล่าม ตำบลดงลิง และมีถนนในเขตตำบลโพนงาม จำนวน 92 สาย ดังนี้
- ถนนลูกรัง จำนวน 42 สาย
- ถนนดิน จำนวน 15 สาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 32 สาย
ถนนส่วนใหญ่ในเขตตำบลโพนงามส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นถนนสายหลัก และบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ ลำบากในการคมนาคม/ขนส่ง และในปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการก่อสร้างระยะทางถนนคอนกรีตแล้วเสร็จเป็นบางส่วนและมีการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง

   
 

3.2 การไฟฟ้า

 

ตำบลโพนงามมีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 13 หมู่บ้าน (1,992 ครัวเรือน)

   
 

3.3 การประปา

 

ในปัจจุบันตำบลโพนงาม มีระบบประปาภายในหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง แยกเป็น ระบบน้ำประปาจากแหล่งน้ำใต้ดิน 11 แห่ง, ระบบน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 2 แห่ง และมีมีบ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก จำนวน 27 บ่อ แห่งโดยปัจจุบันยังไม่มีระบบประปาภูมิภาคและน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประปาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากบ่อบาดาล ซึ่งน้ำที่ผลิตมีปริมาณไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค

   
 

3.4 การสื่อสารและโทรคมนาคม

 

3.4.1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
3.4.2 ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน - แห่ง
3.4.3 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 จุด
3.4.4 หอกระจายข่าว จำนวน 17 จุด

   
 

3.5 การจราจร

 

เนื่องจากตำบลโพนงาม ยังมีพื้นที่เป็นชุมชนชนบทส่วนใหญ่ จึงทำให้ไม่ประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัด เพราะจำนวนยานพาหนะยังมีน้อย จึงยังไม่มีการติดสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ

   
 

3.6 การใช้ที่ดิน

ตำบลโพนงามมีพื้นที่ทั้งหมด 30,535 ไร่ ใช้เพื่อการเพาะปลูกประมาณ 27,317 ไร่ หรือร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ทั้งเขตตำบล ที่เหลือเป็นพื้นที่จำแนกไม่ได้ และพื้นที่ที่ถูกใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน แหล่งน้ำ ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น
ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ดินไม่ถูกต้องตามสมรรถนะที่ดิน ได้แก่ การนำที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการเกษตรไปใช้เพื่อพัฒนาเมือง พาณิชยกรรม และชุมชน เป็นต้น

   
4. ด้านเศรษฐกิจ
 

4.1 โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

 

รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 80 รองลงมาเป็น สาขาการประกอบธุรกิจ/การค้าส่งและปลีก ร้อยละ 10 สาขาการประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 6 การรับราชการร้อยละ 3 และอื่น ๆ ร้อยละ 3 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 43,443.- บาทต่อปี

   
 

4.2 การเกษตรกรรม

 

ตำบลโพนงามมีพื้นที่ทั้งหมดรวม 30,535 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร 27,317 ไร่ หรือร้อยละ 89.5 พื้นที่การเกษตรแยกเป็น พื้นที่ทำนา 23,721 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 87 พื้นที่พืชไร่ 676 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 3 พื้นที่ทำสวน 2,920 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยแยกตามการเพาะปลูกได้ ดังนี้
1) ข้าว มีการปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง แยกเป็น ข้าวเหนียวนาปี และข้าวเจ้านาปี ในฤดูแล้งมีการปลูกข้าวนาปรัง ส่วนใหญ่ปลูกในเขตชลประทานและแหล่งน้ำจากธรรมชาติ
2) พืชผัก มีการเพาะปลูกมากในฤดูแล้ง ตามแหล่งน้ำและเขตชลประทาน

   
 

4.3 การอุตสาหกรรม

 

ตำบลโพนงามมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงทอผ้า, โรงสีข้าว ตั้งกระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

   
 

4.4 การพานิชยกรรม/การบริการ

 

การค้า
ภาวะการค้าตามสภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการค้าสินค้าสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน แต่สินค้าการเกษตรในปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดี
ตลาดการค้าที่สำคัญ
ตำบลโพนงามมีตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 6 แห่ง คือ ตลาดสดบ้านโพนงาม,ตลาดชุมชนบ้านดอนหัน,ตลาดสดวัดบ้านดอนหัน,ตลาดสี่มุมเมืองบ้านดงไทรทอง,ตลาดสดบ้านด่านเหนือ,ตลาดสดบ้านธนบุรี เป็นแหล่งกลางในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภครวมทั้งผลผลิตที่มีเกษตรกรนำมาจำหน่ายโดยตรง ซึ่งเป็นแหล่งกระจายเงินกระจายได้ของประชาชนได้เป็นอย่างดี

   
 

4.5 การท่องเที่ยว

 

ตำบลโพนงามมีหนองเลิงเปือยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลโพนงาม

   
 

4.6 การปศุสัตว์

การประกอบการปศุสัตว์ในเขตตำบลโพนงาม มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ ทั้งสิ้น 27,317 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ทั้งหมด สำหรับการปศุสัตว์แยกเป็นพื้นที่ พื้นที่การเลี้ยงปลาในนาข้าว 250 ไร่ จำนวน 400 ครัวเรือน และพื้นที่เลี้ยงโค กระบือ 23,721 ไร่ จำนวน 300 ครัวเรือน นอกจากนี้ ตามครัวเรือนต่าง ๆ ยังมีการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ และเป็ดเนื้อ เพื่อไว้บริโภคและจำหน่ายอีกด้วย

   
5. ด้านสังคม
 

5.1 ประชากร

 

จำนวนประชากรในเขตตำบลโพนงาม ทั้งสิ้น 7,913 คน แยกเป็น ชาย 3,847 คน หญิง 4,066 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 1,855 ครัวเรือน

   
 

5.2 การศึกษา

 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนงาม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านเหนือ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธนบุรี
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไทรทอง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนไฮ

2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
- โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ - โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน
- โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ - โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
- โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม

   
 

5.3 การศาสนา

 

ตำบลโพนงามมีวัดทั้งหมด 13 วัด, 1สถานปฏิบัติธรรม และ 1 สำนักสงฆ์ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. วัดบ้านโพนงาม              8. วัดศรีสว่างไพบูลย์
2. วัดบ้านดอนหัน               9. วัดสุวรรณนิคคลี
3. วัดป่าโพนทองศุภนิมิต    10. วัดป่ารัตนธรรมคุณ
4. วัดดอนทองวราราม        11. วัดโนนไฮวิทยาราม
5. วัดป่าศรีสว่างธรรม         12. สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง
6. วัดประชาศรัทธาธรรม     13. สำนักสงฆ์จิตตะวิเวก
7. วัดบ้านโพนชัย

   
 

5.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี

 

ประชาชนในเขตพื้นที่ จะดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย นิยมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น การทำบุญตามฮีตสิบสองคองสิบสี่เหมือนชาวอีสานโดยทั่วไปโดยมีประเพณีสำคัญที่จัดทำเป็นประจำทุกปีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญ คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีร้องสรภัญญะ ประเพณีบวชสามเณรภารฤดูร้อน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

   

5.5 การสาธารณสุข

 

- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
- กองทุนยา จำนวน 13 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 13 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
- จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 7 คน

ข้อมูลด้านสาธารณสุขอนามัยประจำตำบลโพนงาม แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน    154 คน
- จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)     จำนวน 1,196 คน
- จำนวนเด็กอายุตั้ง 0 – 5 ปี                 จำนวน   430 คน
- ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภายในสถานีอนามัยประจำตำบล เรียงตามลำดับผู้เข้ารับการบริการในแต่ประเภท แยกเป็นรายการดังต่อไปนี้
  1. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและปรสิต            จำนวน  116 คน
  2. ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ        จำนวน   28 คน
  3. ผู้ป่วยโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก    จำนวน 71 คน
  4. ผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อ                 จำนวน  32 คน
  5. ผู้ป่วยโรคตารวมส่วนประกอบของตา จำนวน  21 คน

 

   
 

5.6 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 

ตำบลโพนงาม มีจำนวนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ ตามรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจากคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบลโพนงาม)

(1) ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส จำนวน 178 คน
ได้รบการช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 500 บาท

(2) ผู้สูงอายุ จำนวน 1,196 คน
ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพตลอดชีวิตตามช่วงอายุ ดังนี้
- ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 600 บาท
- ช่วงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 700 บาท
- ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 800 บาท
- ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 1,000 บาท

(3) ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 29 คน
ได้รบการช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 500 บาท

6.ด้านการเมือง - การบริหาร คลิกที่นี่
7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่
ออนไลน์อยู่ :17 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน