หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลหมู่บ้าน/จำนวนครัวเรือน/จำนวนประชากร ตำบลโพนงาม

  มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน 1,992 ครัวเรือน
ประชากรชาย 3,808 คน ประชากรหญิง 4,059 คน รวมประชากร ทั้งหมด 7,867 คน
   

1 หมู่บ้านโพนงาม    นายเหรียญทอง เฉิดสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
089 - 5692899

ชาย
374 หญิง 391ครัวเรีอน 205


2 หมู่บ้านด่านเหนือ  นายคำเพียร โพธิกมล ผู้ใหญ่บ้าน
085 – 7596834

ชาย 367 หญิง 387 ครัวเรีอน 201


3 หมู่บ้านหนองเต่า นายสมทรง กล้าขยัน ผู้ใหญ่บ้าน
089 - 2778654

ชาย
159 หญิง 171 ครัวเรีอน 66


4 หมู่บ้านโคกสี        นายไสว ภารสง่า ผู้ใหญ่บ้าน
089 – 9424485

ชาย
165 หญิง 160 ครัวเรีอน 77


5 หมู่บ้านธนบุรี        นายมงคล บัวหาร กำนัน
087 - 9533067
ชาย
491 หญิง 535 ครัวเรีอน 266


6 หมู่บ้านโนนไฮ       นายประยูร ภารสง่า ผู้ใหญ่บ้าน
084 - 9527095

ชาย
303 หญิง 317 ครัวเรีอน 153


7 หมู่บ้านดอนหัน     นายเสถียร จอมทรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
081 - 7681891

ชาย 170 หญิง 228 ครัวเรีอน 107


8 หมู่บ้านโพนงาม   นายสมรส ภูศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
087 - 8667215
ชาย
388 หญิง 417 ครัวเรีอน 189


9 หมู่บ้านดงไทรทอง  นายชำนาญ จอมทรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
090 - 1472165
ชาย
293 หญิง 322 ครัวเรีอน 169


10 หมู่บ้านโพนงาม    นายพุฒ อัตไพบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
087 - 9504418

ชาย
397 หญิง 405 ครัวเรีอน 178


11หมู่บ้านโพนชัย   นายอุดม บุญนคร ผู้ใหญ่บ้าน
087 - 8628734

ชาย
122 หญิง 113 ครัวเรีอน 66


12 หมู่บ้านธนบุรี    นายธีรยุทธ สังรวมใจ ผู้ใหญ่บ้าน
087 - 2156181

ชาย
281 หญิง 297 ครัวเรีอน 153


13 หมู่บ้านดอนหัน นายสมบูรณ์ จอมทรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
082 - 1167042

ชาย
298 หญิง 316 ครัวเรีอน 162ออนไลน์อยู่ :5 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน