หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.5 การสาธารณสุข

 

- สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
- กองทุนยา จำนวน 13 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 13 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
- จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 7 คน

ข้อมูลด้านสาธารณสุขอนามัยประจำตำบลโพนงาม แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน    154 คน
- จำนวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)     จำนวน 1,196 คน
- จำนวนเด็กอายุตั้ง 0 – 5 ปี                 จำนวน   430 คน
- ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภายในสถานีอนามัยประจำตำบล เรียงตามลำดับผู้เข้ารับการบริการในแต่ประเภท แยกเป็นรายการดังต่อไปนี้
  1. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อและปรสิต            จำนวน  116 คน
  2. ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ        จำนวน   28 คน
  3. ผู้ป่วยโรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก    จำนวน 71 คน
  4. ผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อ                 จำนวน  32 คน
  5. ผู้ป่วยโรคตารวมส่วนประกอบของตา จำนวน  21 คน

 

   
 

5.6 การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 

ตำบลโพนงาม มีจำนวนผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการ ตามรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจากคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบลโพนงาม)

(1) ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส จำนวน 178 คน
ได้รบการช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 500 บาท

(2) ผู้สูงอายุ จำนวน 1,196 คน
ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพตลอดชีวิตตามช่วงอายุ ดังนี้
- ช่วงอายุ 60 – 69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 600 บาท
- ช่วงอายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 700 บาท
- ช่วงอายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 800 บาท
- ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 1,000 บาท

(3) ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 29 คน
ได้รบการช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพเป็นเงิน 500 บาท

6.ด้านการเมือง - การบริหาร คลิกที่นี่
7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่
ออนไลน์อยู่ :4 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน