ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 2 ธ.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 28 ต.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 17 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 16 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 11 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 10 ส.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 26 มิ.ย. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 26 พ.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 25 พ.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 24 พ.ค. 59
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 1 ก.พ. 59
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2559
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แผนที่ท่องเที่ยวตำบลโพนงาม
แผ่นพับโพนงามโฮมสเตย์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
งบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปี57-58
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประชาสัมพันธ์แจ้งการยกเลิกให้บริการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ครั้งแรก วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
หนังสือมอบอำนาจ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554
แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2555
สรุปผลการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประกาศ 4 มกราคม 2553 ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ประกาศ 4 มกราคม 2553 ระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ ICT หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการพ.ศ. ๒๕๕๐
หน้าที่ [1] [2