หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ / ตราสัญลักษณ์
การจัดตั้ง อบต.โพนงาม
 
ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไป โดยได้อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้องหนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไป เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ยกฐานะ จากสภาตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์” ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539
 
ตราสัญลักษณ์
คำขวัญ/วิสัยทัศน์
คำขวัญตำบลโพนงาม
โพนงามนามตำบล     ผู้คนดีมีเหตุผล
ชุมชนเข้มแข็ง           มีแหล่งค้าขาย
มากมายสิ่งทอ         บ่อเกิดประเพณี
มากมีคุณธรรม

 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
“ ตำบลแห่งการบริหารจัดการและเรียนรู้
มุ่งสู่บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต/เขตการปกครอง/สภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตั้งอยู่ในเขตตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 48.856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,5350 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดงลิง,ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 
สภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ตอนล่างเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปาวไหลผ่าน และมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคและบริโภค ส่วนพื้นที่ตอนบนเป็นที่ราบเหมาะแก่การทำไร่และเลี้ยงสัตว์
 
สภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ
 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27 – 35 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคมปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1200 – 1400 มิลลิเมตร/ปี
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20 - 25 องศาเซลเซียส
สภาพดิน เป็นดินร่วนปนทราย
จำนวนหมู่บ้าน ในเขตตำบลโพนงาม มีพื้นที่เขตการปกครองจำนวน ทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
  บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3
บ้านธนบุรี หมู่ที่ 5
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7
บ้านดงไทรทอง หมู่ที่ 9
บ้านโพนชัย หมู่ที่ 11
บ้านดอนหัน หมู่ที่ 13
บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 2
บ้านโคกสี หมู่ที่ 4
บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 6
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10
บ้านธนบุรี หมู่ที่ 12
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,913 คน ( ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2551 ) แยกเป็น
ชาย 3,847 คน
หญิง 4,066 คน
จำนวนครัวเรือน 1,855 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 164.85 คน/ตารางกิโลเมตร
 
สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80 อาชีพรับจ้างคิดเป็น ร้อยละ 4 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 3 อาชีพประกอบธุรกิจ/การค้า คิดเป็นร้อยละ 10 และอาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3 ทำให้ประชาชนมีรายได้น้อยและปัจจุบันตำบลโพนงามได้มีระบบเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และได้เริ่มให้มีการส่งเสริม สนับสนุนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมจึงทำให้มีการกระจายรายได้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและ ภาคการเกษตรปลอดสารพิษ
 
สภาพสังคม
ประชาชนในเขตตำบลโพนงามมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบชุมชนชนบทเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีทัศนคติที่ดีงามและมีคุณธรรม ยึดถือฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเอกลักษณ์และภูมิปัญญา ของท้องถิ่นแต่ระดับการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับการศึกษาขั้นต่ำ
 
การคมนาคม/ขนส่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ทางบกเส้นทางหลักจำนวน 2 สาย
คือ ถนนสายเชื่อมระหว่างอำเภอกมลาไสย–อำเภอร่องคำ และเชื่อมระหว่างบ้าน ดอนหัน–บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ และมีถนนในเขตตำบลโพนงามจำนวน 91 สาย ดังนี้
 • ถนนลูกรัง จำนวน 42 สาย
 • ถนนดิน จำนวน 15 สาย
 • ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
 • ถนนคอนกรีต จำนวน 32
สายถนนส่วนใหญ่ในเขตตำบลโพนงามส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่ง เป็นถนนสายหลักและบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อลำบาก ในการคมนาคม/ขนส่ง และในปี พ.ศ. 2551 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการ ก่อสร้างระยะทางถนนคอนกรีตแล้วเสร็จเป็นบางส่วนและมีการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง
การไฟฟ้า
ตำบลโพนงามมีหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 13 หมู่บ้าน ( 1,855 ครัวเรือน)
 
การประปา
ในปัจจุบันตำบลโพนงาม มีระบบประปาภายในหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง แยกเป็น
ระบบน้ำประปา จากแหล่งน้ำใต้ดิน 11 แห่ง, ระบบน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดิน จำนวน 1 แห่ง
และมีมีบ่อบาดาลและเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก จำนวน 27 บ่อแห่งโดยปัจจุบันยังไม่มีระบบประปาภูมิภาคและน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคยังไม่เพียงพอ เนื่องจากประปาที่มีอยู่ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากบ่อบาดาล ซึ่งน้ำที่ผลิตมีปริมาณไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค
 
การสื่อสารและโทรคมนาคม
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
 • ชุมสายโทรศัพท์ จำนวน - แห่ง
 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 จุด
 • หอกระจายข่าว จำนวน 17 จุด
 
การจราจร
เนื่องจากตำบลโพนงาม ยังมีพื้นที่เป็นชุมชนชนบทส่วนใหญ่ จึงทำให้ไม่ประสบปัญหาด้านการจราจร ติดขัดเพราะจำนวนยานพาหนะยังมีน้อยจึงยังไม่มีการติดสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมาย จราจรอื่น
 
การใช้ที่ดิน
ตำบลโพนงามมีพื้นที่ทั้งหมด 30,535 ไร่ ใช้เพื่อการเพาะปลูกประมาณ 27,317 ไร่ หรือร้อยละ
89.5 ของพื้นที่ทั้งเขตตำบล ที่เหลือเป็นพื้นที่จำแนกไม่ได้ และพื้นที่ที่ถูกใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น
หมู่บ้าน ชุมชน แหล่งน้ำ ที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น


ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ดินไม่ถูกต้อง ตามสมรรถนะที่ดิน ได้แก่ การนำที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมต่อการเกษตรไปใช้เพื่อพัฒนาเมือง พาณิชยกรรม และชุมชน เป็นต้น
 
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 80 รองลงมาเป็น สาขาการประกอบธุรกิจ/การค้าส่งและปลีก ร้อยละ 10 สาขาการประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 6 การรับราชการร้อยละ 3 และอื่น ๆ ร้อยละ 3 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 43,443.- บาทต่อปี
 
การเกษตรกรรม
ตำบลโพนงามมีพื้นที่ทั้งหมดรวม 30,535 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร 27,317 ไร่ หรือร้อยละ
89.5 พื้นที่การเกษตรแยกเป็น พื้นที่ทำนา 23,721 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 87 พื้นที่พืชไร่ 676 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 3 พื้นที่ทำสวน 2,920 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยแยกตามการเพาะปลูกได้
 
การอุตสาหกรรม
ตำบลโพนงามมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น โรงทอผ้า, โรงสีข้าว ตั้งกระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
 
การพานิชยกรรม/การบริการ
ภาวะการค้าตามสภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยการค้าสินค้าสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน แต่สินค้าการเกษตรในปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดี
 
ตลาดการค้าที่สำคัญ
ตำบลโพนงามมีตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 6 แห่ง คือ ตลาดสดบ้านโพนงาม, ตลาดชุมชน บ้านดอนหัน,ตลาดสดวัดบ้านดอนหัน,ตลาดสี่มุมเมืองบ้านดงไทรทอง, ตลาดสดบ้านด่านเหนือ, ตลาดสดบ้านธนบุรีเป็นแหล่งกลางในการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภครวม ทั้งผลผลิตที่มีเกษตรกร นำมาจำหน่ายโดยตรงซึ่งเป็นแหล่งกระจายเงินกระจายได้ของประชาชน ได้เป็นอย่างดี
 
การท่องเที่ยว
ตำบลโพนงามมีหนองเลิงเปือยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลโพนงาม
 
การปศุสัตว์
การประกอบการปศุสัตว์ในเขตตำบลโพนงาม มีพื้นที่ในการประกอบอาชีพ ทั้งสิ้น 27,317 ไร่
หรือคิดเป็นร้อยละ 89.5ของพื้นที่ทั้งหมด สำหรับการปศุสัตว์แยกเป็นพื้นที่ พื้นที่การเลี้ยงปลาใน
นาข้าว 250 ไร่ จำนวน 400 ครัวเรือนและพื้นที่เลี้ยงโค กระบือ 23,721 ไร่ จำนวน 300 ครัวเรือน

นอกจากนี้ ตามครัวเรือนต่าง ๆ ยังมีการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ เป็ดเทศ และ
เป็ดเนื้อ เพื่อไว้บริโภคและจำหน่ายอีกด้วย
 
จำนวนสถานศึกษา
 • ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
การศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลโพนงาม นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในเขต จำนวน 10 แห่ง
สำนักสงฆ์ จำนวน1 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประชาชนในเขตพื้นที่ จะดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย นิยมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น การทำบุญตามฮีตสิบสองคองสิบสี่เหมือนชาวอีสานโดยทั่วไปโดยมีประเพณีสำคัญ ที่จัดทำเป็นประจำทุกปีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญ คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีร้องสรภัญญะประเพณีบวชสามเณรภารฤดูร้อน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น
 
ออนไลน์อยู่ :20 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์โทรศัพท์ 043-130238 เบอร์โทรสาร 043-130041
http://www.phon-ngam.com, Email: info@phon-ngam.com Webmaster : Email: wilawan812009@hotmail.com, ปรับปรุงล่าสุด 21 ธันวาคม 2015