นาย อัครรัช ยุบลเขต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
085 - 6489466
 
 
นาย คำแหง ชื่นนิรันดร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
090 - 3358997
 
นาย สมยศ ปองได้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
087 - 2196485
 
 
นาย ประหยัด บรรหารชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
087 - 8645512