นาย ทนงศักดิ์ โมฆรัตน์
ประธานสภา อบต.โพนงาม
086 - 2295624
 
นายบุญมา เขตรสินยิ่ง
รองประธานสภา อบต.โพนงาม
084 - 9442572
 
นางราตรี สุทธิโท
เลขานุการสภา อบต.โพนงาม
091 - 0539894
 
นายเรืองศิลป์ ยุบลมาตย์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
087 - 8112549
นายจันทร์หรัส ยุบลเขต
ส.อบต. หมู่ที่ 1
087-9953213
นายสุวรรณ ยุบลชู
ส.อบต. หมู่ที่ 2
087 - 2279978
นายนิยม จอมทะรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 2
088 - 5113435
 
นายประยูร ประทุมเมศ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
087 - 2131918
นายสมใจ หัดรัดชัย
ส. อบต. หมู่ที่ 4
086 - 2278037
นายทองปุน ยุบลมาตย์
ส.อบต. หมู่ที่ 5
089 - 5049759
นายปรีชา ยุบลชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 5
083 - 3569277
 
นายลือชัย ชินามล
ส.อบต. หมู่ที่ 6
086 - 2365833
นางอัมพร พวงศรีแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 6
088 - 3184755
นายทำนอง เขตจำนันต์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
080 - 1959926
นายสมพร ยุบลวัฒน์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
089 - 2742987
 
นายสมพงษ์ ยุบลพันธุ์
ส.อบต. หมู่ที่ 8
082 - 8595811
นายสงวน ประกาโส
ส.อบต. หมู่ที่ 9
084 - 4207077
นายถาวร โภคาเพชร
ส.อบต. หมู่ที่ 10
087 - 0669491
นางจำเนียร โพธิกมล
ส.อบต. หมู่ที่ 10
084 - 9264365
 
นายปราณี โพธิกมล
ส.อบต. หมู่ที่ 11
087-8526366
นางอรนุช จิตตยะโสธร
ส.อบต. หมู่ที่ 11
081 - 8723026
นายถาวร ผาสุจิตร
ส.อบต. หมู่ที่ 12
086 - 2365998
นายวีระศักดิ์ วงค์ไชยชาญ
ส.อบต. หมู่ที่ 12
084 - 7428844
 
นายบุญเที่ยง ยุบลวัฒน์
ส.อบต. หมู่ที่ 13
081 - 0619852
นายสุรชัย สุภาเรือง
ส.อบต. หมู่ที่ 13
083 - 3361284