นส. สุภาพร ชัยชาญวัฒนา
นักบริหารงาน
( ปลัดอบต.โพนงาม)

091-0539894
 
นาย เอกชัย ปรีจำรัส
รองค์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
087-8572301
 
นาง รตนพร ปิ่นเย็น
หัวหน้าสำนักปลัด
081-9543879
 
จ่าเอก เจริญ สุนรกุมภ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
081-0537837
นาย ธิติพงศ์ นาสมโภชน์
นักวิชาการสุขาภิบาล
089-9401700
นางสาว ละมุล ยุบลนิตย์
นักทรัพยากรบุคคล
086-1010589
 
นางสาว อรปภา สร้อยณรงค์
นักจัดการงานทั่วไป
097-3214069
นาง นงค์ลักษณ์ ตั้งปรัชญากูล
นักพัฒนาชุมชน
081-9753577
นางสาว จามจุรี จิตรสังคม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
083-3339870
 
นาย ยงยุทธ ไชยหาเนตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0847439946
นาย ภราดร ทองด่านเหนือ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
098-1865596
นางสาว สมพิศ มหิพันธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
087-2355848
 
นางสาว คีรติ โพธิกมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
085-2087386
นาย เจษฎา ยุบลเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
083-3482692
นาย สมภาร สุไชยะ
นักการ
085-4589511
 
นาย สมหมาย จอมทรักษ์
พนักงานสูบน้ำ
087-6391093
นาย บุญมี นนทภา
พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ)
083-3263502
นาย อุทัย ศรีวิธรรม
คนงานทั่วไป
081-7417611
 
นาย สมบูรณ์ ยุบลพันธุ์
คนงานทั่วไป
085-6937859
นาย กฤษฎา สุวรรณจันลา
คนงานทั่วไป
080-7605650
นาย สุวรรณ นาทุ่งมน
คนงานขับรถขยะ
061-3037748
 
นาย สมบูรณ์ ยุบลพันธุ์
คนงานประจำรถขยะ
091-8619663
นาย ราชิน สายแวว
คนงานประจำรถขยะ
080-7361737