นาง สุพรรัตน์ ชำนาญมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง
089-8416521
 
 
น.ส.สุจิตราพร สร้อยเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
098-1022439
 
น.ส.กัญญาณัฐ ขันประมาณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
098-9734929
 
 
นางสาวอารีย์ หลาบศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุ
089-5744249
 
นางวงค์เดือน นันทะเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
085-7470513
 
 
นางสาวปรีญาทิพ จะตุเทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
085-4652412