นาง ประยูร จิตราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
080-1989007
นาง สุวรัตน์ วงค์ไชยชาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
087-8637348
นาง นันทวัน เฉิดเจือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
085-4677034