นาย สามารถ บุญน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก
081-0545400
นางสาว เอมอร บุญเสนาะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
088-7374064
นาง บรรจง ไชยคีนี
ครูผู้ดูแลเด็ก
084-7908816