นางสาว ปริญญา นาชัยเวท
ครูผู้ดูแลเด็ก
086-2309891
นาง จารุณี เขตสนาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
085-7397036