นางสาว สุพิชชา นิตุทอน
ครูผู้ดูแลเด็ก
084-7930292
นาง ถาวร พลทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
085-6468463