หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ภาพกิจกรรม/ โครงการ
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โครงการเยาวชนโปร่งใส โตไปไม่โกง โครงการเยาวชนโปร่งใส โตไปไม่โกง ณ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
โครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2560 โครงการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2560 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกับ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนตำบลโพนงาม กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาประดิษฐิ์ดอกไม้จันทร์รวมใจถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนตำบลโพนงาม กิจกรรมเยาวชนจิตอาสาประดิษฐิ์ดอกไม้จันทร์รวมใจถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3Rs และการบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3Rs และการบำบัดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 ถวายปู่มหราช ย่าขาวอาด
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2560 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลโพนงาม
ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 ณ หนองเลิงเปือย
การแข่งขันกีฬาโพนงามเกมส์ ครั้งที่ 21 การแข่งขันกีฬาโพนงามเกมส์ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์
โครงการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายรณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 วันที่ 7 มีนาคม 2560
พิธีประกาศวาระตำบลโพนงาม และลงนามร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ตำบลโพนงาม พิธีประกาศวาระตำบลโพนงาม และลงนามร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ตำบลโพนงา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
ฟื้นฟูที่ดินทำกิน ปรับปรุงบำรุงดินหนองเลิงเปือย ฟื้นฟูที่ดินทำกิน ปรับปรุงบำรุงดินหนองเลิงเปือย ภายใต้โครงการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงดินในฟื้นที่ทิ้งดิน โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ หนองเลิงเปือย โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม
โครงการอบรมการปรับปรุงดินด้วยระบบอินทรีย์ โครงการอบรมการปรับปรุงดินด้วยระบบอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2560
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปี 2560
พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำหนองเลิงเปือย โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) International Anti - Corruption Day (Thailand) วันที่ 1 ธันวาคม 2559
ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2560 ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

วันแม่แห่งชาติ

โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี เพื่อการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าตำบลโพนงาม

โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ตำบลโพนงาม

การประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ในการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประเมินและคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่น ในการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการแข่งขันกีฬาโพนงามเกมส์ ครั้งที่ 20 โครงการแข่งขันกีฬาโพนงามเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร ในวันที่ 12 เมษายน 2559

โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลโพนงาม

โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559

พิธีประกาศวาระตำบลโพนงาม และลงนามร่วมมือร่วมใจ ขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี พิธีประกาศวาระตำบลโพนงาม และลงนามร่วมมือร่วมใจ ขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ตำบลโพนงาม สู่เมืองแห่งความสุข

บุญคูณลานสืบสานประเพณีวิถีชุมชนตำบลโพนงาม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลโพนงาม ร่วมกันจัดทำประเพณีบุญคูณลาน ระหว่างวันที่ 21 -22 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อสืบสานประเพณีวิธีชุมชนและเป็นการทำบุญสู่ขวัญข้าวของชาวอีสาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น-ท้องที่สามัคคีสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ เทศบาลตำบลหนองแปน ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2558

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) International Anti - Corruption Day (Thailand) 9 ธ.ค. 2558 โดย อบต.โพนงาม ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอกมลาไสย ส่วนราชการ สถานศึกษาทุกแห่งในเขตตำบลโพนงาม คณะผู้นำชุมชนท้องถิ่น - ท้องที่ และ ประชาชนชาวตำบลโพนงาม

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2557 ด้านลานวัฒนธรรมชุมชน

โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะตำบลโพนงาม โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะตำบลโพนงาม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ณ วัดสุวรรณนิคคลี บ้านธนบุรี ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ออนไลน์อยู่ :6 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน