ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์ ?
กรุณาเลือกโหวต
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย