หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
ผังโครงสร้าง อบต.
 
   ด้านการเมือง - การบริหาร
 
แผนภูมิการจัดระเบียบองค์กรบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มี 3 ประการ คือ
   
  อำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 46 มีดังนี้
   
 
 • ให้ความเห็นชอบของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
 
อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
 
 • บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามติข้อบัญญัติและแผนพัฒนาตำบล และรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 • รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
   
  อำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 59 มีดังนี้
   
 
 • กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ
 • สั่ง อนญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก และเลขานุการนายก
 • วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • รักษาการให้เป็นไปตามาข้อบัญญัติ อบต.
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
   
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
โดยที่ลักษณะการจัดองค์การหรือโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสองนั้น คล้ายคลึงกับ การปกครองแบบรัฐสภากล่าวคือในขั้นแรกประชาชนจะเลือกตั้งผู้แทนของตนเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นองค์กรที่คอย ตรวจสอบและถ่วงดุลคณะผู้บริหารในการบริหาร กิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
   
  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีพนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง รวมกันทั้งหมด 55 คน ดังนี้
- พนักงานส่วนตำบล จำนวน 22 คน
- ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 22 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
   
  อำนาจหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
  พนักงานส่วนตำบล หมายถึง พนักงานซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ อบต. โดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อบต. หรือจากงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ได้แก่ อบต. และอบต.นำมาจัดเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ อบต.รองจากนายก อบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของ อบต.ให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายก อบต. มอบหมาย
   
  อำนาจหน้าที่ของประชาชนในเขต อำนาจหน้าที่ของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ได้แก่
 

1. มีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขปัญหาพัฒนาความเป็นอยู่และการบริการสาธารณะจาก อบต. ตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.
2. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.
3. มีสิทธิเข้าชื่อกันสนอให้ออกข้อบัญญัติของ อบต.
4. มีสิทธิเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการซื้อการจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคาและวิธีพิเศษของ อบต.อย่างน้อย 2 คน
5. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต.
6. มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา อบต.
7. มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา อบต. หรือผู้บริหาร อบต. ตามที่กฏหมายกำหนด หากเห็นว่าผู้นั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
8. มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. โดยตรง
9. มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ อบต. อย่างถูกต้อง
10. สนับสนุนการดำเนินงานของ อบต.และเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต.
11. ติดตามข่าวสาร ตรวจสอบแนะนำการทำงานของ อบต.
12. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา อบต. การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและตามหลักและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

   
  การบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล
  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
   
  ที่มีรายได้หลักเพียง 4 ประการเท่านั้น คือ
(1) รายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
(2) รายได้จากการดำเนินการค้าที่เป็นของท้องถิ่น
(3) รายได้จากทรัพย์สินของท้องถิ่น
(4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
   
  รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่
  (1) เงินเดือน
(2) ค่าจ้าง
(3) เงินตอบแทนอื่น ๆ
(4) ค่าใช้สอย
(5) ค่าวัสดุ
(6) ค่าครุภัณฑ์
(7) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
(8) เงินอุดหนุน
(9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้
   
 
สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ย้อนหลัง 5 ปี
แผนผังตารางสถานะการคลังย้อนหลัง 5 ปี
 
ปีงบ ประมาณ รายได้รับจริง รายจ่ายจริง หมายเหตุ
2546
2547
2548
2549
2550
9,262,961.20
11,331,500.78
13,593,309.50
16,515,542.89
23,534,990.05
5,875,911.27
7,719,903.14
10,818,146.33
11,134,955.03
19,585,514.99
รวมเงินอุดหนุน
รวมเงินอุดหนุน
รวมเงินอุดหนุน
รวมเงินอุดหนุน
รวมเงินอุดหนุน
 
ออนไลน์อยู่ :5 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน