หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
   
 
 
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญ
หนองเลิงเปือย
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม มีพื้นที่ประมาณ 887 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยใช้ประโยชน์ในการเกษตร การประมง การจัดงานประเพณีแข่งเรือเล็ก
   
ทรัพยากรน้ำ
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
1) หนองเลิงเปือย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม มีพื้นที่ประมาณ 887 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี โดยใช้ประโยชน์ในการเกษตร การประมง การจัดงานประเพณีแข่งเรือเล็ก ฯลฯ
2) หนองสองห้อง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี ใช้ประโยชน์ในการเกษตร การประมง
3) หนองฮู ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านโพนงาม มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
4) หนองโนนใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านด่านเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
5) ห้วยวังจำปา ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
6) หนองเบ็ญใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า มีพื้นที่ประมาณ 68 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
7) หนองยาว ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
8) หนองเบ็ญน้อย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
9) หนองกุดโด ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านธนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 180x720x1.5 ไร่ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
10) หนองผือ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านธนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 160x160x50 ไร่ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
11) หนองผักพีพวย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านธนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 80x570x2 ไร่ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
12) หนองกุดเป่ง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านธนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 170x170x1 ไร่ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
13) ห้วยแกง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ มีพื้นที่ประมาณ 30x3.5x1.5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
14) หนองเบ็ญ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ มีพื้นที่ประมาณ 100x1.5x1 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
15) หนองเสียมเสีย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ มีพื้นที่ประมาณ 40x900x2.5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
16) หนองฆ้องกลอง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 6 บ้านโนนไฮ มีพื้นที่ประมาณ 8080x2.5 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
17) หนองสนม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหัน มีพื้นที่ประมาณ 44 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
18) หนองพระธรรม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหัน มีพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
19) หนองกุดโง้ง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหัน มีพื้นที่ประมาณ 88 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
20) หนองสิม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านโพนงาม มีพื้นที่ประมาณ 80x80x2 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
21) หนองโนนยาง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านโพนงาม มีพื้นที่ประมาณ 40x80x2 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
22) หนองโดนน้อย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านดงไทรทอง มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
23) หนองพุดเที่ยม ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 10 บ้านโพนงาม มีพื้นที่ประมาณ 80x160x2 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
24) ห้วยทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านโพนชัย มีพื้นที่ประมาณ 13x2,000x2 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน
25) ห้วยลำแกง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 12 บ้านธนบุรี มีพื้นที่ประมาณ 40x40x2 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพตื้นเขิน

   
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
 
สภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพแหล่งน้ำ
คุณภาพแหล่งน้ำโดยรวมในเขตตำบลโพนงาม อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากน้ำที่เก็บกักในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นน้ำฝนตามธรรมชาติและไม่มีผลกระทบจากมลพิษ ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนแต่อย่างใด

อากาศ
ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตตำบลโพนงาม ปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจาก ตำบลโพนงามถือได้ว่าเป็นชุมชนชนบท มลพิษทางอากาศ,ฝุ่นละอองที่มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการควบคุมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ขยะและสิ่งปฏิกูล
ปัจจุบันการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตำบลโพนงาม ได้มีการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในหมู่บ้านต่าง ๆ และได้มีจัดทำหลุมขยะที่ห่างไกลจากชุมชน ซึ่งได้มีการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการส่งกลิ่นเหม็นและปัญหาการทำลายทัศนียภาพ

ออนไลน์อยู่ :18 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน