หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | แผนพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | ภาพกิจกรรม | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา | บริการประชาชน | ติดต่อเรา
   
แผนพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
  การพัฒนาองค์การบริหารตำบลโพนงามดำเนินการโดยอยู่ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ ดังนี้
 

“ ตำบลแห่งการบริหารจัดการและการเรียนรู้ มุ่งสู่บริการสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ”

   
  พันธกิจ (Mission)
 
 • พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านสาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาการบริหารการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลในท้องถิ่น
 • พัฒนาการระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่งเสริมด้านสาธารณสุขอนามัยในชุมชน
 • จัดการศึกษาให้ทันสมัยโดยบูรณาการควบคู่กับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง ความมั่นคงและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว

   
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้การคมนาคมไปมาสะดวก ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นตำบลน่าอยู่
 2. การบริหารจัดการที่ดีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกด้าน สามารถตรวจสอบได้
 3. ตำบลปลอดภัยจากยาเสพติดยั่งยืน ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต บริหารงานแบบโปร่งใส
 4. การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากมลพิษ
 5. การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ได้รับการศึกษาที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
 6. การพัฒนาคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
 7. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 8. การพัฒนาจิตใจและการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ สร้างความ เข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 9. การส่งเสริมทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 10. ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแนวคิดและทิศทางหลักของแผนพัฒนาดังกล่าวเห็นควรกำหนด ยุทธศาสตร์พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา
-แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการบำรุงรักษา
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การปกครอง ความมั่นคงและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากรในท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนากลุ่มและเครือข่าย
-แนวทางการรักษาความสงบภายใน
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
-แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
-แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข อนามัยและควบคุมโรคติดต่อ
-แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
-แนวทางการพัฒนาจิตใจและคุณธรรม
-แนวทางการพัฒนาการศึกษา ระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร
-แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว

ออนไลน์อยู่ :10 คน
ผู้ชมทั้งหมด:


เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร
แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ข้อมูลบริการประชาชน

 

ทีวีออนไลน์
       
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
แผนพัฒนา
บริการประชาชน